× PRØV AT HANDLE PÅ VORES NYE WEBSHOP - og modtag en gave som tak !

Handelsbetingelser

Jydsk Emblem Fabrik A/S
Sofienlystvej 6-8, DK-8340 Malling
CVR-nr. 15 50 75 86

B2B: SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR JYDSK EMBLEM FABRIK A/S

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre JEF A/S skriftligt har accepteret disse.

2. Tilbud/ordre

2.1 Aftale mellem køber og JEF A/S anses først for indgået ved JEF A/S' accept af ordren.

2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med JEF A/S' skriftlige godkendelse.

2.3 Køber skal erstatte JEF A/S' omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb, svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusive moms.

2.4 JEF A/S er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg til den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige specifikationer angivet af køber.

2.5 JEF A/S er ved fremstilling af andre varer end katalog- og standardvarer berettiget til at levere det aftalte kvantum +/- 10 %.
 

3. Priser

3.1 JEF A/S' priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt, ekspeditionsgebyrer o. lign.

3.2 Fragt til udlandet: Vores webshop henvender sig primært til det danske marked. Vi leverer med Post Danmark og GLS pakketransport til danske adresse. Vores faste fragtpriser ved bestilling online er kun gældende ved levering til danske adresser. Ved vareforsendelser til udlandet tilgår et ekstra fragtgebyr. Gebyrets størrelse afhænger af volumen og vægt og vil til enhver tid blive pålagt kunden. Bestiller du varer som skal leveres til udlandet, vil vores salgspersonale kontakte dig med reference til din ordre og oplyse det endelige fragtgebyr.

3.3 På fakturaen tillægges 0,79 % af fakturaværdien i transportforsikring. Såfremt køber ikke ønsker at forsikre forsendelsen, skal køber afgive skriftlig erklæring herom i forbindelse med afgivelse af ordren, hvorefter JEF A/S har fraskrevet sig ansvaret for bortkomst, skade under transport mm.

4. Betaling

4.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant ved varens modtagelse med mindre andet er fastsat ved udtrykkelig skriftlig aftale eller fremgår af fakturaen.

4.2 Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan JEF A/S fra forfaldsdagen beregne sig morarenter i overensstemmelse med renteloven. 

4.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

4.4 Sikker betaling på jef.dk. Når du handler online på jef.dk er betalingen godkendt af danske PBS/NETS. Derudover anvender vi det sikre og anerkendte betalingssystemet Quickpay. Når du betaler for dine varer på jef.dk (trin 4 i betalingsprocessen), bliver du ført videre til en sikker server hos Quickpay. Her skal du indtaste dine kortoplysninger for at gennemføre købet. Du skal indtaste følgende for at gennemføre betalingen: Kreditkortnummer (nummeret finder du på kreditkortets forside) Kreditkortets udløbsdato (udløbsdato finder du på kreditkortets forside) Kontrolcifre* (CVC) (nummeret finder du på kreditkortets bagside) *Kontrolcifre/CVC: Kontrolcifret er et trecifret tal, som er trykt på bagsiden af de fleste betalingskort. Kontrolcifrene indtastes ved betaling online sammen med kortnummer og udløbsdato. Alle informationer kontrolleres og godkendes efterfølgende af PBS/NETS, for at sikre at betalingsinformationerne stammer fra samme betalingskort. 

4.5 JEF A/S godkender følgende betalingskort, når du handler på jef.dk: Dankort, MasterCard, VISA, VISA/DK, VISA Electron og MobilePay.

4.6 Når du har gennemført en betaling online, så trækker vi pengene fra din konto, når vi har godkendt og accepteret din ordre. Dette sker ofte samme dag, som du gennemfører din ordre. Vi følger denne procedure, eftersom der ofte er tale om en specialproduktion (et sammensat produkt), som ikke kan genbruges af andre, såfremt kunden ikke betaler.

4.7 Det er muligt for offentlige institutioner at betale med EAN nummer på www.jef.dk. Ved valg af betalingsmetode i trin 3 i betalingsprocessen "Ordredetaljer" vælges betaling "Via EAN-nummer". Ved elektronisk fakturering (EAN faktura) pålægges et faktureringsgebyr på kr. 35,00 ekskl. moms.

5. Ejendomsforbehold

5.1 JEF A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling er sket.

6. Levering 

6.1 Leveringstiden for lagervarer er normalt ca. 5 arbejdsdage. Specialartikler jf. særskilt ordrebekræftelse. Vi opfordrer til at du skriver hvilken dato, du skal bruge dine varer. Du noterer dette i kommentarfeltet i trin 2 i betalingsprocessen under "Adresse & levering". 

6.2 Når du handler online på jef.dk, så har du mulighed for selv at vælge den leveringsform, som passer dig bedst. Vælg mellem levering med Post Danmark eller GLS Pakkeshop. Du kan vælge at få din pakke leveret direkte til din hjemmeadresse, til en pakkeshop i dit lokalområde, eller leveret til din arbejdsplads. Du kan til enhver tid vælge at hente varen på vores adresse. Du vælger leveringsform i trin 3 i betalingsprocessen. Vi har en fast lav pris på levering ved bestilling online på jef.dk. Prisen afhænger af leveringsmetode. Priserne fremgår på jef.dk. Vælg den levering som passer dig bedst: GLS Pakkeshop (privatadresse), GLS Pakkeshop (erhvervsadresse), Post Danmark (privatadresse), Post Danmark (erhvervsadresse), afhentning på Sofienlystvej 6-8, DK-8340 Malling.

6.3 JEF A/S er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 10 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat at JEF A/S inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber ikke berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser førend efter udløbet af den forlængede leveringstid.

6.4 Afhentningsstedet er, i mangel af anden særlig angivelse i ordren, JEF A/S' adresse, Sofienlystvej 6-8, DK-8340 Malling.

6.5 Uafhentede pakker: Såfremt en pakke ikke bliver afhentet til tiden, returneres den af transportøren til Jydsk Emblem Fabrik A/S og køber er pligtig til at betale for tilbagelevering samt for ny porto ved genfremsendelse af varen.

7. Tegninger og beskrivelser

7.1 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende varen eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver JEF A/S' ejendom. 

7.2 Uden JEF A/S' skriftlige samtykke må det nævnte materiale ikke anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

7.3 JEF A/S har ikke pligt til at udlevere det materiale samt det værktøj, som ligger til grund for fremstillingen af varen. Førnævnte værktøj tilhører JEF A/S.

7.4 Produktionsværktøjer gemmes i 3 år fra seneste produktion.

8. Undersøgelsespligt

8.1 Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. 

 

9. Reklamation

9.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til JEF A/S straks efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. Vil køber ophæve købet eller kræve efterlevering eller omlevering af varen, skal der uden ugrundet ophold gives meddelelse til JEF A/S herom. I modsat fald har køber tabt sin ret til at afvise varen eller kræve efterlevering.

9.2 Såfremt køber ikke underretter JEF A/S om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

9.3 I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til JEF A/S uden JEF A/S' skriftlige godkendelse. Har køber reklameret over varen, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som JEF A/S bærer ansvaret for, har JEF A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført JEF A/S.

10. Force majeure

10.1 JEF A/S kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller omkostninger som følge af industrielle uoverensstemmelser, strejke, brand, miljømæssige restriktionen, manglende levering fra underleverandører, transportforsinkelser eller anden force majeure eller forsinkelser, som er udenfor indflydelse for JEF A/S. Indtræden af førnævnte omstændigheder giver ikke køber ret til at annullere kontrakten eller holde JEF A/S ansvarlig for nogen form for tab.

11. Ansvar

11.1 JEF A/S' ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning. 

11.2 JEF A/S' ansvar omfatter ikke mangler i varen, der skyldes valg af et særligt materiale, som køber efter eget valg har forsynet JEF A/S med til brug for en særlig fremstilling af varen.

11.3 JEF A/S indestår på ingen måde for, at varer foreskrevet eller specificeret af køber ikke krænker tredjemands rettigheder. JEF A/S forudsætter ligeledes, at køber har indhentet alle relevante tilladelser fra eventuelle rettighedshavere.

11.4 JEF A/S har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab.

11.5 JEF A/S påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål.

11.6 JEF A/S tager forbehold for midlertidigt udgåede varer, trykfejl, tekniske svigt i forbindelse med anvendelsen af JEF A/S' hjemmeside og manglende behandling af ordrer som følge heraf, og JEF A/S påtager sig intet ansvar for sådanne forhold.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Aarhus under anvendelse af dansk ret med undtagelse af internationale privatretlige regler, der måtte henføre sagen til udenlandsk lovgivning.


B2C: SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR JYDSK EMBLEM FABRIK A/S

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre JEF A/S skriftligt har accepteret disse.

2. Tilbud/ordre

2.1 Aftale mellem køber og JEF A/S anses først for indgået ved JEF A/S' accept af ordren. 

2.2 Ændring af en afgiven ordre kan kun ske med JEF A/S' skriftlige god-kendelse.

2.3 JEF A/S er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg til den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige specifikationer angivet af køber.

2.4 JEF A/S er ved fremstilling af specialfremstillede varer, dvs. andre varer end katalog- og standardvarer, berettiget til at levere det aftalte kvantum +/- 10 %. Det vil fremgå af fakturaen, hvis der er tale om et cirka-kvantum.

3. Priser

3.1 JEF A/S' priser er eksklusiv den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt, ekspeditionsgebyrer o. lign. Ved bestilling på jef.dk vil den samlede pris inklusiv afgifter, samt alle yderligere omkostninger, så som fragt, levering, porto etc. dog fremgå.

3.2 Fragt til udlandet: Vores webshop henvender sig primært til det danske marked. Vi leverer med Post Danmark og GLS pakketransport til danske adresse. Vores faste fragtpriser ved bestilling online er kun gældende ved levering til danske adresser. Ved vareforsendelser til udlandet tilgår et ekstra fragtgebyr. Gebyrets størrelse afhænger af volumen og vægt og vil til enhver tid blive pålagt kunden. Bestiller du varer som skal leveres til udlandet, vil vores salgspersonale kontakte dig med reference til din ordre og oplyse det endelige fragtgebyr.

3.3 På fakturaen tillægges 0,79 % af fakturaværdien i transportforsikring. Såfremt køber ikke ønsker at forsikre forsendelsen, skal køber afgive skriftlig erklæring herom i forbindelse med afgivelse af ordren, hvorefter JEF A/S har fraskrevet sig ansvaret for bortkomst, skade under transport mm.

4. Betaling

4.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant ved varens modtagelse med mindre andet er fastsat ved udtrykkelig skriftlig aftale eller fremgår af fakturaen. 

4.2 Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan JEF A/S fra forfaldsdagen beregne sig morarenter i overensstemmelse med renteloven.

4.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

4.4 Sikker betaling på jef.dk Når du handler online på jef.dk er betalingen godkendt af danske PBS/NETS. Derudover anvender vi det sikre og anerkendte betalingssystemet Quickpay. Når du betaler for dine varer på jef.dk (trin 4 i betalingsprocessen), bliver du ført videre til en sikker server hos Quickpay. Her skal du indtaste dine kortoplysninger for at gennemføre købet. Du skal indtaste følgende for at gennemføre betalingen: Kreditkortnummer (nummeret finder du på kreditkortets forside) Kreditkortets udløbsdato (udløbsdato finder du på kreditkortets forside) Kontrolcifre* (CVC) (nummeret finder du på kreditkortets bagside) *Kontrolcifre/CVC: Kontrolcifret er et trecifret tal, som er trykt på bagsiden af de fleste betalingskort. Kontrolcifrene indtastes ved betaling online sammen med kortnummer og udløbsdato. Alle informationer kontrolleres og godkendes efterfølgende af PBS/NETS, for at sikre at beta-lingsinformationerne stammer fra samme betalingskort.

4.5 JEF A/S godkender følgende betalingskort, når du handler på jef.dk: Dankort, MasterCard, VISA, VISA/DK, VISA Electron og MobilePay.

4.6 Ved køb af specialfremstillede varer på vores hjemmeside, trækker vi pengene fra din konto, når vi har godkendt og accepteret din ordre. Dette sker ofte samme dag, som du gennemfører din ordre. Vi følger denne procedure, eftersom der ofte er tale om en specialproduktion (et sammensat produkt), som ikke kan genbruges af andre, såfremt kunden ikke betaler. Ved køb af standardvarer, der ikke er specialfremstillede varer, trækkes pengene først fra din konto ved ordrens afsendelse.
4.7 Det er muligt for offentlige institutioner at betale med EAN nummer på www.jef.dk. Ved valg af betalingsmetode i trin 3 i betalingsprocessen "Ordredetaljer" vælges betaling "Via EAN-nummer". Ved elektronisk fakturering (EAN faktura) pålægges et faktureringsgebyr på kr. 35,00 ekskl. moms.

5. Levering

5.1 Leveringstiden for lagervarer er normalt ca. 5 arbejdsdage. For specialartikler gælder leveringstiden, som angivet i særskilt ordrebekræftelse. Vi opfordrer til, at du skriver hvilken dato, du skal bruge dine varer. Du noterer dette i kommentarfeltet i trin 2 i betalingsprocessen under "Adresse & levering".

5.2 Når du handler online på jef.dk, så har du mulighed for selv at vælge den leveringsform, som passer dig bedst. Vælg mellem levering med Post Danmark eller GLS Pakkeshop. Du kan vælge at få din pakke leveret direkte til din hjemmeadresse, til en pakkeshop i dit lokalområde, eller leveret til din arbejdsplads. Du kan til enhver tid vælge at hente varen på vores adresse. Du vælger leveringsform i trin 3 i betalingsprocessen. Vi har en fast lav pris på levering ved bestilling online på jef.dk. Prisen afhænger af leveringsmetode. Priserne fremgår på jef.dk. Vælg den levering som passer dig bedst: GLS Pakkeshop (privatadresse), GLS Pakkeshop (erhvervsadresse), Post Danmark (privatadresse), Post Danmark (erhvervsadresse), afhentning på Sofienlystvej 6-8, 8340 Malling.

5.3 JEF A/S er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leve-ringstid med indtil 10 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat at JEF A/S inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber ikke berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser førend efter udløbet af den forlængede leveringstid. 

5.4 Såfremt den eller de bestilte varer ikke når frem indenfor den i pkt. 6.1 anførte frist skal JEF A/S straks underrettes herom, således at der kan ske omlevering eller således, at de manglende varer kan fremsendes snarest muligt til kunden.

5.5 Såfremt den eller de bestilte varer ikke når frem indenfor den i pkt. 5.1 eller 5.3 (og for specialfremstillede varer som angivet i særskilt ordrebekræftelse) anførte frist kan købet hæves. JEF A/S skal dog inden rimelig tid underrettes, såfremt hæveadgangen ønskes benyttet, og den eller de varer skal i dette tilfælde straks returneres til JEF A/S. Det indbetalte beløb returneres af JEF A/S, når de returnerede varer er modtaget.

5.6 Leveringsstedet er, i mangel af anden særlig angivelse i ordren, JEF A/S' adresse, Sofienlystvej 6-8, 8340 Malling.

5.7 Uafhentede pakker: Såfremt en pakke ikke bliver afhentet til tiden, returneres den af transportøren til Jydsk Emblem Fabrik A/S og køber er pligtig til at betale for tilbagelevering samt for ny porto ved genfremsendelse af varen.

6. Tegninger og beskrivelser

6.1 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende varen eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver JEF A/S' ejendom.

6.2 Uden JEF A/S' skriftlige samtykke må det nævnte materiale ikke anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

6.3 JEF A/S har ikke pligt til at udlevere det materiale samt det værktøj, som ligger til grund for fremstillingen af varen. Førnævnte værktøj tilhører JEF A/S.

6.4 Produktionsværktøjer gemmes i 3 år fra seneste leverance.

7. Undersøgelsespligt

7.1 Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

8. Reklamation

8.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til JEF A/S inden rimelig tid efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen.

8.2 Såfremt køber ikke underretter JEF A/S om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

8.3 I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til JEF A/S uden JEF A/S' skriftlige godkendelse. Har køber reklameret over varen, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som JEF A/S bærer ansvaret for, har JEF A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført JEF A/S.

8.4 Lider varen af en mangel, har køber valget mellem 1) afhjælpning af manglen, 2) omlevering af en ny vare, 3) et passende afslag i købesummen eller 4) ophævelse af købet, hvis manglen er væsentlig. Køber kan dog ikke kræve omlevering eller afhjælpning, hvis dette er umuligt eller vil påføre JEF A/S uforholdsmæssige omkostninger. Hvis JEF A/S tilbyder afhjælpning eller omlevering, kan køber ikke i stedet kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

9. Force majeure

9.1 JEF A/S kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller omkostninger som følge af industrielle uoverensstemmelser, strejke, brand, miljømæssige restriktionen, manglende levering fra underleverandører, transportforsinkelser eller anden force majeure eller forsinkelser, som er udenfor indflydelse for JEF A/S. Indtræden af førnævnte omstændigheder giver ikke køber ret til at annullere kontrakten eller holde JEF A/S ansvarlig for nogen form for tab.

10. Ansvar

10.1 JEF A/S' ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning. JEF A/S' ansvar omfatter ikke mangler i varen, der skyldes valg af et særligt materiale, som køber efter eget valg har forsynet JEF A/S med til brug for en særlig fremstilling af varen.

10.2 JEF A/S indestår på ingen måde for, at varer foreskrevet eller specificeret af køber ikke krænker tredjemands rettigheder. JEF A/S forudsætter ligeledes, at køber har indhentet alle relevante tilladelser fra eventuelle rettighedshavere.

10.3 JEF A/S har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt fore-skrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab.

10.4 JEF A/S påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål.

10.5 JEF A/S tager forbehold for midlertidigt udgåede varer, trykfejl, tekniske svigt i forbindelse med anvendelsen af JEF A/S' hjemmeside og manglende behandling af ordrer som følge heraf, og JEF A/S påtager sig intet ansvar for sådanne forhold.

11. Fortrydelsesret

11.1 Der gælder ingen fortrydelsesret ved køb af specialfremstillede varer (også betegnet bestillingskøb). Specialfremstillede varer er varer, der er fremstillet eller tilpasset efter købers individuelle valg og derved har fået et tydeligt individualiseret præg. Såfremt køber vælger individuel gravering eller tryk på varen, er der tale om en specialfremstillet varer, og der gælder i dette køb ikke en fortrydelsesret. For standardvarer bestilt på jef.dk, der ikke er specialfremstillede, ydes en 14 dages returret. Fristen regnes fra tidspunktet for modtagelse af varerne hos kunden. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

11.2 Ønsker køber at udøve sin fortrydelsesret, skal køber inden udløbet af fortrydelsesfristen afgive meddelelse til JEF A/S herom skriftligt. Køber kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, som er tilgængelig på JEF A/S' hjemmeside jef.dk - jef.dk/da/reklamation.

11.3 Ved tilbagetræden fra et køb, skal køber afsende eller aflevere varen til JEF A/S senest 14 dage efter den dato, hvor køber skriftligt meddelte sin fortrydelse af købet.

11.4 Ved fortrydelse af et køb betaler JEF A/S alle beløb, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, modtaget fra køber tilbage senest 14 dage fra den dato, hvor køber skriftligt meddelte fortrydelse af købet. JEF A/S tilbagebetaler dog ikke de ekstra omkostninger, der er forbundet med, at køber måtte have valgt en anden og dyrere leveringsform end den standardlevering, som JEF A/S har tilbudt.

11.5 Varer returneres til Jydsk Emblem Fabrik A/S, Sofienlystvej 6-8, DK-8340 Malling.

11.6 Ændringer eller annullering af en ordre på specialfremstillede varer, der endnu ikke er afsendt til køber, kan kun ske med JEF A/S' skriftlige godkendelse. Køber skal i så fald erstatte JEF A/S' omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb, svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusive moms.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Aarhus under anvendelse af dansk ret med undtagelse af internationale privatretlige regler, der måtte henføre sagen til udenlandsk lovgivning.


OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@jef.dk.